جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

شماره : 07/1402/1
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690 در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید . 
موضوع مناقصه : 
تامین عبارت است از تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی ( ناحیه صنعتی ، شهرک بعثت و مجموعه ولایت و منازل 560 واحدی و خلیج فارس ، 145 واحدی ، 210 واحدی ، و خارج از شهرکها و پارک ارم و جاده خانه تا کارخانه و فرودگاه ) واقع درشهرستان بندر ماهشهر و سردخانه کمپ بی پتروشیمی بندرامام واقع در شهر بندر امام خمینی .
مدت و محل اجرای کار :
مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یک سال خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .
نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
میزان سپرده شرکت در مناقصه 27.200.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد . 
شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
    1-4- ارائــه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام چندقرارداد ( خدمات نگهبانی ) جمعا حداقل به مبلغ 952.000.000.000 ریال یا یک قرارداد (خدمات نگهبانی)حداقل به مبلغ 680.000.000.000 ریال که به اتمام رسیده باشد. 
         2-4- تاییدیه صلاحیت اداره کارمربوط به فعالیت نگهبانی درسال جاری.
3-4- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
4-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.
5-4- ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ازمراجع ذیصلاح ازجمله حراست وزارت نفت وحراست شرکت عملیات غیرصنعتی.
6-4- پیمانکارانی که درتاریخ توزیع اسناد مناقصه سه سال مستمر با شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی قرارداد داشته باشند تایک سال مشمول محدودیت شرکت در مناقصات / مزایده ها ی این شرکت می باشند .
7-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.
توجه: بند 7-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.
مبلغ خرید اسناد مناقصه :
1- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .
2- متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند از زمان درج نوبت دوم آگهی روزنامه دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir ملاحظه نمایند .       

تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
شماره : 07/1402/1
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690 در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید . 
موضوع مناقصه : 
تامین عبارت است از تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی ( ناحیه صنعتی ، شهرک بعثت و مجموعه ولایت و منازل 560 واحدی و خلیج فارس ، 145 واحدی ، 210 واحدی ، و خارج از شهرکها و پارک ارم و جاده خانه تا کارخانه و فرودگاه ) واقع درشهرستان بندر ماهشهر و سردخانه کمپ بی پتروشیمی بندرامام واقع در شهر بندر امام خمینی .
مدت و محل اجرای کار :
مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یک سال خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .
نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
میزان سپرده شرکت در مناقصه 27.200.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد . 
شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
    1-4- ارائــه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه ) درخصوص اتمام چندقرارداد ( خدمات نگهبانی ) جمعا حداقل به مبلغ 952.000.000.000 ریال یا یک قرارداد (خدمات نگهبانی)حداقل به مبلغ 680.000.000.000 ریال که به اتمام رسیده باشد. 
         2-4- تاییدیه صلاحیت اداره کارمربوط به فعالیت نگهبانی درسال جاری.
3-4- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
4-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.
5-4- ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ازمراجع ذیصلاح ازجمله حراست وزارت نفت وحراست شرکت عملیات غیرصنعتی.
6-4- پیمانکارانی که درتاریخ توزیع اسناد مناقصه سه سال مستمر با شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی قرارداد داشته باشند تایک سال مشمول محدودیت شرکت در مناقصات / مزایده ها ی این شرکت می باشند .
7-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.
توجه: بند 7-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.
مبلغ خرید اسناد مناقصه :
1- واریز مبلغ 3.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .
2- متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند از زمان درج نوبت دوم آگهی روزنامه دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir ملاحظه نمایند .