جزییات مناقصه و مزایده

تامین نیروی انسانی ارائه خدمات فرودگاهی

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 08/1402/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-     موضوع مناقصه :

تامین نیروی انسانی ارائه خدمات فرودگاهی ،آبدارخانه ای،تاسیسات ،فاضلاب،آبرسانی و تنظیفات فرودگاه                   ماهشهر و اجرای عملیات تنظیفات وکاشت،داشت و نگهداری ازفضای سبزفرودگاه ماهشهرو پاگردپل فرودگاه (سال 1403 )

مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه شش ماه خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری  می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

2-     نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 1.700.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

3-     شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

    1-4- ارائــه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه  ) درخصوص اتمام حداکثرچهارقرارداد( خدماتی)جمعا حداقل به مبلغ 58.300.000.000 ریال یا یک قرارداد(خدماتی)حداقل به مبلغ  41.700.000.000 ریال که به اتمام رسیده باشد.         2-4- تاییدیه صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3-4- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.

5-4- پیمانکارانی که درتاریخ توزیع اسناد مناقصه سه سال مستمر با شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی قرارداد داشته باشند تایک سال مشمول محدودیت  شرکت در مناقصات / مزایده ها ی این شرکت  می باشند .

6-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 6-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

4-     مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند از زمان درج نوبت دوم آگهی روزنامه دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .      

تامین نیروی انسانی ارائه خدمات فرودگاهی

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره : 08/1402/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-     موضوع مناقصه :

تامین نیروی انسانی ارائه خدمات فرودگاهی ،آبدارخانه ای،تاسیسات ،فاضلاب،آبرسانی و تنظیفات فرودگاه                   ماهشهر و اجرای عملیات تنظیفات وکاشت،داشت و نگهداری ازفضای سبزفرودگاه ماهشهرو پاگردپل فرودگاه (سال 1403 )

مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه شش ماه خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری  می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر می باشد .

2-     نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه 1.700.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

3-     شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

    1-4- ارائــه مـدارک مستـند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیـمه  ) درخصوص اتمام حداکثرچهارقرارداد( خدماتی)جمعا حداقل به مبلغ 58.300.000.000 ریال یا یک قرارداد(خدماتی)حداقل به مبلغ  41.700.000.000 ریال که به اتمام رسیده باشد.         2-4- تاییدیه صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3-4- ارائه تاییدیه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.

5-4- پیمانکارانی که درتاریخ توزیع اسناد مناقصه سه سال مستمر با شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی قرارداد داشته باشند تایک سال مشمول محدودیت  شرکت در مناقصات / مزایده ها ی این شرکت  می باشند .

6-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه:  بند 6-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می باشد، نمی گردد.

4-     مبلغ خرید اسناد مناقصه :

1- واریز مبلغ 2.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و بارگزاری فیش واریزی در سامانه معاملات .

2-  متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند از زمان درج نوبت دوم آگهی روزنامه دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه و اخذ اسناد از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  و سامانه معاملات یا از طریق لینک https://contracts.posc.ir مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .