جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره : 013/93/2(ارائه خدمات تنظیفات و جمع آوری زباله شهرک بعثت.)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

آگهی  تجدید مناقصه عمومی

شماره : 013/93/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

ارائه خدمات تنظیفات و جمع آوری زباله شهرک بعثت.

2-  مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل واجرای موضوع مناقصه یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می‌باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر- شهرک بعثت می‌باشد .

3-  نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/150 ریال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- ارائــه مــدارک مـستند (تـائید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص ارائه حداکثر دو قرارداد (خدماتی) جمعاً حداقل به مبلغ 000/000/000/17 ریال یا یک قرارداد (خدماتی) حداقل به مبلغ 000/000/000/12 ریال که به اتمام رسیده باشد.

2-4- توانائی ارائه تضمین موضوع بند 3 فوق.

3-4- ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره کار وامور اجتماعی (مربوط به سال جاری).

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می‌باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: در بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می‌باشد، نمی‌گردد.

ضمناً سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه صدرالاشاره در اسناد مناقصه مندرج است.

5-  مبلغ خرید اسناد مناقصه :

000/500 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عملمی آید حداکثر ظرف مدت 7 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210- 061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.irملاحظه نمایند . 


آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره : 013/93/2(ارائه خدمات تنظیفات و جمع آوری زباله شهرک بعثت.)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی  تجدید مناقصه عمومی

شماره : 013/93/2

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

ارائه خدمات تنظیفات و جمع آوری زباله شهرک بعثت.

2-  مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل واجرای موضوع مناقصه یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می‌باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر- شهرک بعثت می‌باشد .

3-  نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/150 ریال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- ارائــه مــدارک مـستند (تـائید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص ارائه حداکثر دو قرارداد (خدماتی) جمعاً حداقل به مبلغ 000/000/000/17 ریال یا یک قرارداد (خدماتی) حداقل به مبلغ 000/000/000/12 ریال که به اتمام رسیده باشد.

2-4- توانائی ارائه تضمین موضوع بند 3 فوق.

3-4- ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره کار وامور اجتماعی (مربوط به سال جاری).

4-4- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می‌باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.

توجه: در بند 4-4 مشمول قراردادهایی که اتمام آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد می‌باشد، نمی‌گردد.

ضمناً سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه صدرالاشاره در اسناد مناقصه مندرج است.

5-  مبلغ خرید اسناد مناقصه :

000/500 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عملمی آید حداکثر ظرف مدت 7 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210- 061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.irملاحظه نمایند . 


اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.