جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی شماره 020/93/1(مشارکت در بهره برداری از رستوران میلاد نور واقع درناحیه صنعتی 218 دستگاه)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۰ دی ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

شرکت / پیمانکاری محترم " مناقصه عمومی"

موضوع : مشارکت در بهره برداری از رستوران میلاد نور واقع درناحیه صنعتی 218 دستگاه

احتـرامـاً ، شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق عقد قرار داد با برنده این دعوتنامه نسبت به اجرای موضوع قرار داد پیوست اقدام نماید

1- سود پایه سهم شرکت از 17% کمتر نباشد.

2-شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند از روز یکشنبه مورخ 28/10/93 لغایت روز یکشنبه مورخ 05/11/93 جهت اخذ اسناد مناقصه به امور پیمانها واقع در دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی مراجعه نمایند.

3-داوطلبین شرکت در مناقصه می‌بایست به منظور بازدید از محل اجرای کار ، کسب اطلاعات بیشتر و رفع هر گونه ابهام در جلسه توضیح و تشریح اسناد که به همین منظور رأس ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 07/11/93 در محل دفتر کنفرانس واقع در ماهشهر دفتر مرکزی تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند .حضور کلیه مناقصه گران در این جلسه الزامی بوده بنابراین در صورت عدم حضور هر یک از آنها ،پاکات پیشنهاد وی تحویل گرفته نخواهد شد .

4- برای شرکت دراین مناقصه ارائه سپرده شرکت درمناقصه دروجه شرکت سهامی عملیات غیرصنعتی و خـــدمـــات صنایع پتروشیمی به مبلغ 000/000/000/1 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف : ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما . مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی مندرج دراین بند باید حداقل 3 ماه پس از پایان تسلیم پیشنهاد‌ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد. در کلیه اسناد فوق باید عبارت بابت تضمین شرکت در مناقصه عمومی شماره 020/93/1 درج شده باشد.

ب :رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728 این شرکت نزد بانک ملت شعبه مرکزی یا به حساب جاری شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر .

5- شرکت حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می‌دارد. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت شرکت می‌تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به مناقصه گران به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

6-چنانچه پیشنهاد دهنده پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به مشارکت در مناقصه نباشد می‌بایستی مراتب را کتباً در مهلت مقرر به این شرکت اعلام و اسناد دریافتی را عودت دهد. در هر حال وجه خرید اسناد به وی مسترد نخواهد شد.

7-مناقصه گران اسناد مناقصه و پیشنهادات خود را در یک پاکت سر  بسته و لاک و مهر شده که می‌بایست محتوی سه پاکت جداگانه الف، ب و ج (لاک و مهر شده ) قرارداده و از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری ، روز چهارشنبه مورخ08/11/93 به دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در استان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر ناحیه صنعتی تحویل و رسید دریافت نمایند  . شرکت به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر و یا از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

پاکت الف ) شامل سپرده تضمین شرکت درمناقصه .

پاکت ب) شامل: اساسنامه، اظهارنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات ، فرم تکمیل شده اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه ،  مدارک  مستدل در خصوص توان مالی کافی و ارائه توسط سرمایه گذار مرتبط  با موضوع مشارکت ، ارائه مدارک مستدل در خصوص گردش مالی وی (برای اشخاص حقیقی وفق گردش حساب وی و برای اشخاص حقوقی وفق دفاتر مالی آن شرکت) حداقل به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال ، تصویر کارت ملی دارندگان امضاء مجاز شرکت .

پاکت ج) شامل اوراق مناقصه و پیشنهاد قیمت که باید با عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت قرار گیرد و محاسبات و مستندات مربوط به آنالیز بهاء .

توضیح :همچنین زیر صفحات اسناد مناقصه باید عبارت(( خوانده شد ومورد قبول است. )) قید گردد و به مهر و امضای مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد.

8 مهلت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران از تاریخ مندرج در بند 6 به مدت 60 روز می‌باشدکه با نظر و تایید دستگاه مناقصه گزارتا یکماه دیگرقابل تمدیدمی باشد .

9- به پیشنهادات مشروط و مبهم و مغایر با مفاد دعوتنامه به هیچ وجه ترتیب اثـرداده نخواهد شد .

10- پیشنهاد مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد، در صورت وجود خدشه و یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه  یا  ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی یا غیر معتبر آن پیشنهاد مردود است و عینا" به پیشنهاد دهنده مسترد می‌گردد و ممکن است به تشخیص کارفرما پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصات آتی  هم محروم شود.

11- پیشنهادات دریافتی در ساعت 10 روز شنبهمورخ 11/11/1393 گشایش و خوانده خواهند شد که بدینوسیله از مناقصه گران دعوت به عمل می‌آید در جلسه گشایش پاکات حضور بهم رسانند . مناقصه گران می‌بایست در جلسه افتتاح پاکات حضور  یابند و الزاما" از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت ذیربط باشند ، در غیر اینصورت دارای معرفی نامه نمایندگی ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت مناقصه گر بوده و لزوما" هنگام برگزاری جلسه  نامه مذکور را به کمیسیون مناقصات تسلیم نمایند .

12 پس از تعیین برنده اول و دوم ، سپرده تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران حداکثر طی مدت هفت روز مسترد خواهد شد . بدیهی است در صورت اعلام برنده اول، تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم ، پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد.

13- برنده پس از ابلاغ متعهد است طی مـدت تعییـن شـده در ابلاغیه نسبت به تهیه و ارائه مدارک لازم و عقـد قـرار داد اقــدام نـمایـــــد ، بـدیهی اسـت در صـورت عدم ارائه مدارک در موعد مقرر یا انصراف از عقد قرار داد، سپرده وی ضبط و در مورد نفر دوم طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد شد .

14- مناقصه گران جهت خرید اسناد مناقصه میتوانند به طریق زیر اقدام نمایند:

ارائه رسید واریز پرداخت مبلغ 000/500 (پانصد هزار ریال) به حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

15- چنانچه در فرآیند برگزاری مناقصه ثابت شود که هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید ، تطمیع ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مناقصه ، شرکت متخلف با رعایت تشریفات و مقررات جاری در لیست سیاه قرار گرفته و همچنین از شرکت در مناقصات آتی نیز محروم می‌گردد.

امور پیمانـــــــها

 

مناقصه عمومی شماره 020/93/1(مشارکت در بهره برداری از رستوران میلاد نور واقع درناحیه صنعتی 218 دستگاه)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۰ دی ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۳۰ دی ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت / پیمانکاری محترم " مناقصه عمومی"

موضوع : مشارکت در بهره برداری از رستوران میلاد نور واقع درناحیه صنعتی 218 دستگاه

احتـرامـاً ، شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق عقد قرار داد با برنده این دعوتنامه نسبت به اجرای موضوع قرار داد پیوست اقدام نماید

1- سود پایه سهم شرکت از 17% کمتر نباشد.

2-شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند از روز یکشنبه مورخ 28/10/93 لغایت روز یکشنبه مورخ 05/11/93 جهت اخذ اسناد مناقصه به امور پیمانها واقع در دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی مراجعه نمایند.

3-داوطلبین شرکت در مناقصه می‌بایست به منظور بازدید از محل اجرای کار ، کسب اطلاعات بیشتر و رفع هر گونه ابهام در جلسه توضیح و تشریح اسناد که به همین منظور رأس ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 07/11/93 در محل دفتر کنفرانس واقع در ماهشهر دفتر مرکزی تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند .حضور کلیه مناقصه گران در این جلسه الزامی بوده بنابراین در صورت عدم حضور هر یک از آنها ،پاکات پیشنهاد وی تحویل گرفته نخواهد شد .

4- برای شرکت دراین مناقصه ارائه سپرده شرکت درمناقصه دروجه شرکت سهامی عملیات غیرصنعتی و خـــدمـــات صنایع پتروشیمی به مبلغ 000/000/000/1 ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف : ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما . مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی مندرج دراین بند باید حداقل 3 ماه پس از پایان تسلیم پیشنهاد‌ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد. در کلیه اسناد فوق باید عبارت بابت تضمین شرکت در مناقصه عمومی شماره 020/93/1 درج شده باشد.

ب :رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728 این شرکت نزد بانک ملت شعبه مرکزی یا به حساب جاری شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی واقع در ناحیه صنعتی ماهشهر .

5- شرکت حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می‌دارد. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت شرکت می‌تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به مناقصه گران به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

6-چنانچه پیشنهاد دهنده پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به مشارکت در مناقصه نباشد می‌بایستی مراتب را کتباً در مهلت مقرر به این شرکت اعلام و اسناد دریافتی را عودت دهد. در هر حال وجه خرید اسناد به وی مسترد نخواهد شد.

7-مناقصه گران اسناد مناقصه و پیشنهادات خود را در یک پاکت سر  بسته و لاک و مهر شده که می‌بایست محتوی سه پاکت جداگانه الف، ب و ج (لاک و مهر شده ) قرارداده و از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری ، روز چهارشنبه مورخ08/11/93 به دفتر مرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در استان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر ناحیه صنعتی تحویل و رسید دریافت نمایند  . شرکت به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر و یا از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

پاکت الف ) شامل سپرده تضمین شرکت درمناقصه .

پاکت ب) شامل: اساسنامه، اظهارنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات ، فرم تکمیل شده اطلاعات شرکتهای حاضر در مناقصه ،  مدارک  مستدل در خصوص توان مالی کافی و ارائه توسط سرمایه گذار مرتبط  با موضوع مشارکت ، ارائه مدارک مستدل در خصوص گردش مالی وی (برای اشخاص حقیقی وفق گردش حساب وی و برای اشخاص حقوقی وفق دفاتر مالی آن شرکت) حداقل به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال ، تصویر کارت ملی دارندگان امضاء مجاز شرکت .

پاکت ج) شامل اوراق مناقصه و پیشنهاد قیمت که باید با عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت قرار گیرد و محاسبات و مستندات مربوط به آنالیز بهاء .

توضیح :همچنین زیر صفحات اسناد مناقصه باید عبارت(( خوانده شد ومورد قبول است. )) قید گردد و به مهر و امضای مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد.

8 مهلت اعتبار پیشنهادات مناقصه گران از تاریخ مندرج در بند 6 به مدت 60 روز می‌باشدکه با نظر و تایید دستگاه مناقصه گزارتا یکماه دیگرقابل تمدیدمی باشد .

9- به پیشنهادات مشروط و مبهم و مغایر با مفاد دعوتنامه به هیچ وجه ترتیب اثـرداده نخواهد شد .

10- پیشنهاد مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد، در صورت وجود خدشه و یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه  یا  ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی یا غیر معتبر آن پیشنهاد مردود است و عینا" به پیشنهاد دهنده مسترد می‌گردد و ممکن است به تشخیص کارفرما پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصات آتی  هم محروم شود.

11- پیشنهادات دریافتی در ساعت 10 روز شنبهمورخ 11/11/1393 گشایش و خوانده خواهند شد که بدینوسیله از مناقصه گران دعوت به عمل می‌آید در جلسه گشایش پاکات حضور بهم رسانند . مناقصه گران می‌بایست در جلسه افتتاح پاکات حضور  یابند و الزاما" از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت ذیربط باشند ، در غیر اینصورت دارای معرفی نامه نمایندگی ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت مناقصه گر بوده و لزوما" هنگام برگزاری جلسه  نامه مذکور را به کمیسیون مناقصات تسلیم نمایند .

12 پس از تعیین برنده اول و دوم ، سپرده تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه گران حداکثر طی مدت هفت روز مسترد خواهد شد . بدیهی است در صورت اعلام برنده اول، تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم ، پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد.

13- برنده پس از ابلاغ متعهد است طی مـدت تعییـن شـده در ابلاغیه نسبت به تهیه و ارائه مدارک لازم و عقـد قـرار داد اقــدام نـمایـــــد ، بـدیهی اسـت در صـورت عدم ارائه مدارک در موعد مقرر یا انصراف از عقد قرار داد، سپرده وی ضبط و در مورد نفر دوم طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد شد .

14- مناقصه گران جهت خرید اسناد مناقصه میتوانند به طریق زیر اقدام نمایند:

ارائه رسید واریز پرداخت مبلغ 000/500 (پانصد هزار ریال) به حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

15- چنانچه در فرآیند برگزاری مناقصه ثابت شود که هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید ، تطمیع ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مناقصه ، شرکت متخلف با رعایت تشریفات و مقررات جاری در لیست سیاه قرار گرفته و همچنین از شرکت در مناقصات آتی نیز محروم می‌گردد.

امور پیمانـــــــها

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.