جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی به شماره 002/93/5

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۲۸ بهمن ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

آگهی مزایده عمومی  به شماره  002/93/5

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد محل آژانس تاکسی سرویس درپارک مجموعه ولایت واقع درشهرک بعثت را از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال شمسی بصورت "اجاره" به اشخاص واجد شرایط اجاره دهد.

1-  قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/10 ریال می‌باشد.

2-  شرکت کنندگان جهت حضور درمزایده می‌بایست مجوز آژانس تاکسی سرویس را داشته وارائه نمایند.

3-  تضمین شرکت درمزایده مبلغ 000/000/12 ریال می‌باشد.

علاقمندان می‌توانند ظرف مدت 7 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد مزایده مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمائید.