جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان مزایده شماره 002/93/5 (اجاره محل آژانس تاکسی سرویس درپارک مجموعه ولایت شهرک بعثت)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

شرکت شرکت عملیات غیر صنعتی  وخدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان مزایده گزاردر نظر دارد  انجام عملیات /خدمات مشروحه بند " 1 " ذیل را از طریق مزایده عمومی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1)موضوع مزایده
عبارت است اجاره محل آژانس تاکسی سرویس درپارک مجموعه ولایت شهرک بعثت مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده به شرح ذیل ، جداول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 8:30 لغایت 16 به مدت5روز کاری (به جزء روزهای جمعه وتعطیل ) از روزچهارشنبه مورخ 06/12/93 لغایت روز دوشنبه مورخ 11/12/93 جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

الف-  اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان–  بندرماهشهر-ناحیه صنعتی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152342210

3) هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 000/500 ریال میباشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره 72590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3 هزینه‌های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه‌ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به مبلغ 000/000/12ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف- ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد‌ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- اصل رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728  نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر ویا به حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی واقع درناحیه صنعتی ماهشهرشرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی واقع درناحیه صنعتی ماهشهر.

ج- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده اجاره محل آژانس تاکسی سرویس درپارک مجموعه ولایت شهرک بعثت به شماره 002/93/5 "درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج  دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد .

4-4-تضامین شرکت در مزایده مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ،  بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد)ویااتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنهاوتاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد. 

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد ،  بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده  شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی‌های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور ومجوز آژانس تاکسی سرویس در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- تصویرهردو روی کارت ملی و صفحه اول وآخرشناسنامه ومجوز آژانس تاکسی سرویس در مورد اشخاص حقیقی.

تذکر : مزایده گران می‌بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول وبرگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج " باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 16روز دوشنبه مورخ 18/12/93 به نشانی :دفتر کمیسیون معاملات واقع دردفتر مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهرتسلیم مزایده گزارنموده ورسید دریافت نمایند ،مزایده گزارنیزتا جلسه گشایش پیشنهادهاازتمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر تامدت 90 روز معتبر می‌باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی پستی فوق الذکر این دستورالعمل رسیده  باشند،  به  هیچ  وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی فوق الذکر در این فراخوان ، تسلیم و یا ارسال نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

4-6- هر مزایده گر مجاز به ارائه فقط یک پیشنهاد میباشد .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 10 روز سه شنبه  مورخ 19/12/93در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ،در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاءمجاز مزایده گردر جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ، می‌بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند . 

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنها قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می‌باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنها قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8- در صورت وجود تناقض بین حاصلضرب مقدار در واحد بهای هر قلم / خدمت ، با قیمت کل آن قلم / خدمت ، قیمت کل مبنا خواهد بود . همچنین در صورت هر گونه تناقض بین حاصل جمع قیمت‌های کل اقلام / خدمات با مبلغ پیشنهادی ، مبلغ پیشنهادی مبنا خواهد بود.

5-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چندین مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص واعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

6-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد‌ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

7-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) سایر شرایط

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می‌بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ  میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور می‌شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد‌ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطاله کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می‌تواندبا هماهنگی ونظرمزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این دستور العمل از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می‌دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه‌تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی‌کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مزایده گررابررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی راازسوی  مزایده گزار می‌پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد‌ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب ، جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزایده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می‌گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می‌دارد .

8-9- در صورتیکه مزایده گزار شکایات واصله از سوی مزایده گران را رسیدگی و حل و فصل ننماید به طوریکه شاکی اقناع نشود ، پس از اعتراض کتبی نامبرده ، موضوع مذکور توسط مدیرعامل مزایده گزار به امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارجاع داده می‌شود و رسیدگی نهایی به موضوع مورد اعتراض ، منحصراً توسط امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت و ضمناً رأی صادره توسط آن مرجع ، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مزایده گران با تحویل اسناد مزایده به مزایده گزار این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره را از خود سلب و ساقط می‌نماید.همچنین اشخاص حقوقی که علیه مزایده گزار در مراجع قضایی اقامه دعوی نمایند تا زمان اعلام نتیجه نهایی از شرکت در کلیه معاملات محروم می‌گردند . 

9-9- در صورتی که خریدار اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول وهمچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می‌نماید.

12

12--9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می‌بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-شرکت کنندگان  جهت حضور  درمزایده می‌بایست مجوز آژانس تاکسی سرویس را داشته وارائه نمایند.

امور پیمانها

 

فراخوان مزایده شماره 002/93/5 (اجاره محل آژانس تاکسی سرویس درپارک مجموعه ولایت شهرک بعثت)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت شرکت عملیات غیر صنعتی  وخدمات صنایع پتروشیمی(سهامی خاص)به عنوان مزایده گزاردر نظر دارد  انجام عملیات /خدمات مشروحه بند " 1 " ذیل را از طریق مزایده عمومی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1)موضوع مزایده
عبارت است اجاره محل آژانس تاکسی سرویس درپارک مجموعه ولایت شهرک بعثت مطابق دستورالعمل شرکت در مزایده به شرح ذیل ، جداول پیشنهاد قیمت مزایده گران ودیگرضمائم اسناد مزایده حاضر.

2) مهلت و محل توزیع اسناد مزایده

داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند ازساعت 8:30 لغایت 16 به مدت5روز کاری (به جزء روزهای جمعه وتعطیل ) از روزچهارشنبه مورخ 06/12/93 لغایت روز دوشنبه مورخ 11/12/93 جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

الف-  اداره حقوقی و پیمانها واقع در استان خوزستان–  بندرماهشهر-ناحیه صنعتی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی تلفن:06152342210 ،دورنگار:06152342210

3) هزینه شرکت در مزایده

1-3- مبلغ خرید اسناد مزایده 000/500 ریال میباشد . اسناد مزایده پس از ارائه اصل رسید واریز مبلغ مذکور به حساب جاری شماره 72590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر به نام شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به داوطلبین واجد شرایط تحویل میگردد.

2-3 هزینه‌های مزایده گر برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات ،به عهده خود وی میباشد و مزایده گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مزایده ، در مورد این هزینه‌ها مسئولیت و تعهدی ندارد .

4) تضمین شرکت در مزایده

1-4- برای شرکت در این مزایده ارائه سپرده شرکت در مزایده در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی به مبلغ 000/000/12ریال به یکی از طرق ذیل الزامی است :

الف- ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع مزایده گزار که مدت اعتبار آن باید حداقل 3 ماه پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد‌ها بوده و برای حداکثر سه ماه دیگر نیز بلا قید و شرط قابل تمدید باشد.

ب- اصل رسید بانکی واریز وجه نقد مزبور به حساب جاری شماره 6778214728  نزد بانک ملت شعبه مرکزی ماهشهر ویا به حساب 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی واقع درناحیه صنعتی ماهشهرشرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی واقع درناحیه صنعتی ماهشهر.

ج- چک تضمین شده بانکی به مبلغ مندرج در این بند به نفع مزایده گزار

2-4- در کلیه اسناد فوق باید عبارت "بابت تضمین شرکت درمزایده اجاره محل آژانس تاکسی سرویس درپارک مجموعه ولایت شهرک بعثت به شماره 002/93/5 "درج شده باشد .

3-4- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت درمزایده ویا تضمین کافی ، یا دارای تضمینی به اشکال دیگر غیرازموارد مندرج  دربند " 1-4 " فوق ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد .

4-4-تضامین شرکت در مزایده مزایده گران ، به استثناء برنده اول و مزایده گری که با توجه به پیشنهاد وی به عنوان برنده دوم این مزایده پذیرفته شده است ،  بنا به درخواست کتبی ایشان توسط مزایده گزار مسترد خواهند شد .ضمنا" تضمین شرکت در مزایده برنده اول و دوم پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد(در صورت لزوم انعقادقرارداد)ویااتمام انجام موضوع مزایده به نحو مطلوب ، بنا به درخواست کتبی آنهاوتاییددستگاه نظارت ، توسط مزایده گزار مسترد خواهد شد. 

5-4- برنده مزایده پس از ابلاغ پذیرش پیشنهادمتعهد است بلافاصله نسبت به انجام تعهدات خود وفق مفاد مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود ، تضمین شرکت در مزایده وی بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و با برنده دوم این مزایده (در صورت وجود )معامله صورت میگیرد و تضمین شرکت درمزایده برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد ،  بدون انجام تشریفات قانونی ضبط خواهد شد .

5)نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مزایده

1-5- اسناد و مدارک پیشنهاد مزایده ، باید به ترتیب ذیل در پاکتهای سه گانه قرار داده  شوند :

1-1-5- پاکت"الف" حاوی تضمین شرکت در مزایده موضوع بند "1-4 " میباشد .

2-1-5- پاکت "ب"حاوی مدارک مشروحه زیر میباشد :

1-2-1-5-تصویراساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس و کلیه آگهی‌های تغییرات و تصمیمات شرکت درخصوص اشخاص حقوقی .

2-2-1-5- تصویرکد اقتصادی ، شناسه ملی ، کارت ملی و کد پستی دارنده یا دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور ومجوز آژانس تاکسی سرویس در خصوص اشخاص حقوقی .

3-2-1-5- تصویرهردو روی کارت ملی و صفحه اول وآخرشناسنامه ومجوز آژانس تاکسی سرویس در مورد اشخاص حقیقی.

تذکر : مزایده گران می‌بایست تصاویر اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح فوق راتوسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل نموده سپس در پاکت " ب " قراردهند.

5-2-1-5- کلیه اسناد مزایده ( به استثناء جداول و برگ پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده از سوی مزایده گر.

3-1-5- پاکت "ج"حاوی جداول وبرگ پیشنهاد قیمت مزایده گر میباشد .

2-5- هر یک از سه پاکت "الف" ، "ب" ،"ج " باید لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف مناسب ویاپاکت سر بسته ولاک و مهرشده دیگری گذاشته شوند و روی هرکدام ازآنها نام،نشانی وتلفن مزایده گر، موضوع و شماره مزایده به وضوح نوشته شوند.

6)مهلت و محل تسلیم پیشنهاد مزایده گران

1-6- مزایده گران باید پیشنهادات خود را با رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده از جمله بند" 5" این دستورالعمل تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 16روز دوشنبه مورخ 18/12/93 به نشانی :دفتر کمیسیون معاملات واقع دردفتر مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهرتسلیم مزایده گزارنموده ورسید دریافت نمایند ،مزایده گزارنیزتا جلسه گشایش پیشنهادهاازتمامی پیشنهادات دریافت شده صیانت مینماید.ضمنا"پیشنهادات مزایده گران از پایان تاریخ فوق الذکر تامدت 90 روز معتبر می‌باشد .

2-6- به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرردر بند فوق به نشانی پستی فوق الذکر این دستورالعمل رسیده  باشند،  به  هیچ  وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-6- چنانچه مزایده گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به نشانی دیگری به غیر از نشانی فوق الذکر در این فراخوان ، تسلیم و یا ارسال نماید ،پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شدو هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مزایده گزار نخواهد بود .

4-6- هر مزایده گر مجاز به ارائه فقط یک پیشنهاد میباشد .

7)زمان و محل گشایش پیشنهادها

1-7- پیشنهادهای دریافتی راس ساعت 10 روز سه شنبه  مورخ 19/12/93در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور هستند ،در دفتر سالن کنفرانس واقع درساختمان مرکزی شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی گشایش و قرائت خواهند شد.

2-7- در خصوص اشخاص حقوقی الزاماً صاحب یا صاحبان امضاءمجاز مزایده گردر جلسه گشایش پیشنهادها حضور به هم رساند. علی ایحال چنانچه ایشان در نظر دارند به جای خود ، نمایندگان تام الاختیارشان در جلسه حضور داشته باشند ، می‌بایست حد اکثر دو نفر را با معرفی نامه کتبی که ممهور به مهر آن شرکت باشد به مزایده گزار معرفی نمایند . 

8) نحوه تکمیل جداول و برگ پیشنها قیمت

1-8- مزایده گران باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مزایده و انجام بررسی و تحقیقات لازم پیشنهاد قیمت خود را بطور کامل و خوانا با خودکارآبی رنگ درجداول و برگ پیشنهاد قیمت موجود دراسناد مزایده نوشته و مهر و امضاء نمایند.

2-8- پیشنهاد مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع تغییر ، حذف ، ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه تغییر ، خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا بر خلاف شرایط مزایده ، آن پیشنهاد مردود می‌باشد.

3-8- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار باید به "ریال " و به دو صورت "عددی" و "حروفی" در برگ پیشنها قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مزایده ، پیشنهادی که قیمت کل آن به حروف نوشته شده باشد ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

4-8- در صورت وجود تناقض بین حاصلضرب مقدار در واحد بهای هر قلم / خدمت ، با قیمت کل آن قلم / خدمت ، قیمت کل مبنا خواهد بود . همچنین در صورت هر گونه تناقض بین حاصل جمع قیمت‌های کل اقلام / خدمات با مبلغ پیشنهادی ، مبلغ پیشنهادی مبنا خواهد بود.

5-8-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی چندین مزایده گر، اتخاذ تصمیم در تشخیص واعلام برنده مزایده با مزایده گزارمیباشد. کلیه مزایده گران این ترتیب را پذیرفته اند و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایند .

6-8- مزایده گران باید در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت صحیح و دقیق ، کلیه تلاش خود را نمایند ، بنابراین هیچگونه تخفیف و یا تغییری در قیمت در زمان گشایش پیشنهاد‌ها از سوی مزایده گزار پذیرفته نخواهد شد.

7-8- مزایده گران باید نشانی کامل ، شماره تلفن و تاریخ ارائه پیشنهاد خود را در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ، قید نماید. نشانی پیشنهاد دهندگان همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر میشود ، بنابراین هر مکاتبه ای که با پست سفارشی به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً توسط مزایده گر بصورت کتبی به مزایده گزار اطلاع داده شده باشد.

9) سایر شرایط

1-9- ذیل تمام صفحات اسناد مزایده از جمله : جداول و برگ پیشنهاد قیمت ، دستور العمل شرکت در مزایده ، ضمائم و غیره می‌بایست عبارت " خوانده شد مورد قبول است " درج ودر مورد اشخاص حقوقی توسط صاحب یا صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور مزایده گر ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات مزایده گر ) مهر و امضاءو در مورد اشخاص حقیقی توسط خود وی امضاء و انگشت زده شوند.

2-9- مزایده گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را تا قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ  میدارد و اگر چنین موردی پیش آید ، مراتب کتباً به مزایده گران ابلاغ و این ابلاغیه جزء اسناد و مدارک مزایده منظور می‌شود. چنانچه تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ، در این صورت مزایده گزار ضمن عودت پاکات پیشنهادی مزایده گران ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد‌ها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق انداخته به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

3-9- مزایده گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مزایده، اسناد مزایده را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم مانند ، محل و موقعیت موضوع مزایده وحوالی آن ، شرایط محلی ، قوانین ومقررات نافذوجاری رابه دست آورد، بنابراین تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مزایده گر تمام اسناد مزایده را به دقت مطاله کرده و اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که یک مزایده گر نیاز دارد ، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.

4-9- مزایده گر می‌تواندبا هماهنگی ونظرمزایده گزارتا قبل از مضی مدت مندرج در بند" 1-6 " این دستور العمل از اقلام موضوع مزایده ، بازدیدبه عمل آورد . مزایده گزار ، به نمایندگان مزایده گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می‌دهد. مزایده گزار، کارکنان و عوامل وی ، هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن را ندارند. این بازدید ، در راستای آگاه‌تر شدن مزایده گر از شرایط انجام موضوع مزایده است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مزایده تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مزایده گزار ، تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی‌کند ، مگر آنکه طی الحاقیه ای ، به اسناد مزایده افزوده شود.

5-9- مزایده گزار ، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قبل از انتخاب مزایده گر یا انعقاد قرارداد ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مزایده گررابررسی کند و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد خود ، این حق بررسی راازسوی  مزایده گزار می‌پذیرد.

6-9- هنگام ارزیابی پیشنهاد‌ها ، مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ، از مزایده گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود . توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب ، جزء جدانشدنی پیشنهاد محسوب میشوند.

7-9- چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده ثابت شود که هر یک از مزایده گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ، مصالحه ، رشوه و نظایر آن استفاده نموده است و یا در لیست سیاه شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( هلدینگ )و یا وزارت نفت قراردارد ، علاوه بر ضبط تضمین شرکت در مزایده ، مزایده گر متخلف از شرکت در کلیه معاملات آتی نیز برای همیشه محروم می‌گردد و همچنین مزایده گزار حق اقدامات قانونی و معرفی شرکت متخلف به مراجع قضائی را برای خود محفوظ می‌دارد .

8-9- در صورتیکه مزایده گزار شکایات واصله از سوی مزایده گران را رسیدگی و حل و فصل ننماید به طوریکه شاکی اقناع نشود ، پس از اعتراض کتبی نامبرده ، موضوع مذکور توسط مدیرعامل مزایده گزار به امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارجاع داده می‌شود و رسیدگی نهایی به موضوع مورد اعتراض ، منحصراً توسط امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت و ضمناً رأی صادره توسط آن مرجع ، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مزایده گران با تحویل اسناد مزایده به مزایده گزار این ترتیب را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض نسبت به رأی صادره را از خود سلب و ساقط می‌نماید.همچنین اشخاص حقوقی که علیه مزایده گزار در مراجع قضایی اقامه دعوی نمایند تا زمان اعلام نتیجه نهایی از شرکت در کلیه معاملات محروم می‌گردند . 

9-9- در صورتی که خریدار اسناد مزایده به هر علت مایل به شرکت در مزایده نباشد ، باید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها مندرج در بند " 1-6 " این دستورالعمل ، مراتب را کتباً به مزایده گزار اعلام نماید. درهر حال وجه خرید اسناد مزایده ، مندرج در بند " 1-3" این دستورالعمل به وی مسترد نخواهد شد.

10-9- هر گاه مزایده گری پیشنهاد خودراپس از تسلیم به مزایده گزار، درمدتی که اعتباردارد، پس بگیرد ، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد.

11-9- چنانچه مزایده گزار ( شرکت عملیات غیر صنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی ) به هر علت از انجام معامله با برنده مزایده منصرف گردد ، تضمین شرکت در مزایده برنده اول وهمچنین برنده دوم ( در صورت وجود ) مسترد خواهد شد و نامبردگان این ترتیب راپذیرفته و حق هر گونه اعتراض و یا ادعایی مبنی بر جبران خسارت وارده از این بابت را از خود سلب می‌نماید.

12

12--9- کلیه اسناد و مدارک مزایده می‌بایست به زبان فارسی تنظیم و ارائه گردد . چنانچه بر حسب نیاز، مزایده گران اطلاعات و مواردی را به زبان دیگری تهیه نمایند ، درصورت مغایرت بین این دو ، زبان فارسی قابل قبول خواهد بود.

13-9- برنده مزایده حق واگذاری تمام ویا بخشی ازموضوع مزایده بدون موافقت کتبی مزایده گزاربه غیرراندارد.

14-9-شرکت کنندگان  جهت حضور  درمزایده می‌بایست مجوز آژانس تاکسی سرویس را داشته وارائه نمایند.

امور پیمانها

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.