جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی به شماره 001/94/5(کلیه امکانات و اماکن درآمدزا واقع درفرودگاه ماهشهر)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

آگهی مزایده عمومی  به شماره 001/94/5

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد کلیه امکانات و اماکن درآمدزا واقع درفرودگاه ماهشهر را از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال خورشیدی بصورت "اجاره" به اشخاص واجد شرایط اجاره دهد. قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/48ریال می‌باشد.

علاقمندان می‌توانند ظرف مدت 7 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد مزایده مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمائید.

 

آگهی مزایده عمومی به شماره 001/94/5(کلیه امکانات و اماکن درآمدزا واقع درفرودگاه ماهشهر)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی  به شماره 001/94/5

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد کلیه امکانات و اماکن درآمدزا واقع درفرودگاه ماهشهر را از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال خورشیدی بصورت "اجاره" به اشخاص واجد شرایط اجاره دهد. قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/48ریال می‌باشد.

علاقمندان می‌توانند ظرف مدت 7 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد مزایده مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمائید.

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.