جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی شماره :007/94/1(حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر .)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۵ شهریور ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

آگهی مناقصه عمومی

شماره :007/94/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر .

2-  مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می‌باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر- شهرک بعثت می‌باشد .

3-  نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/250ریال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- ارائــه مــدارک مـستند (تـائید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص ارائه حداکثر دو قرارداد (حراستی) جمعاً حداقل به مبلغ 000/000/600/57 ریال یا یک قرارداد ( حراستی ) حداقل به مبلغ 000/000/400/38ریال که به اتمام رسیده باشد.

2-4- توانائی ارائه تضمین موضوع بند 3 فوق.

3-4- ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره کار وامور اجتماعی .

4-4- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح از جمله حراست وزارت نفت.

5-4- اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار مربوط به سال جاری .

ضمناً سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه صدرالاشاره در اسناد مناقصه مندرج است.

5-  مبلغ خرید اسناد مناقصه :

000/000/1 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.irملاحظه نمایند . 

 

آگهی مناقصه عمومی شماره :007/94/1(حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر .)

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمي

جاری

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۵ شهریور ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی

شماره :007/94/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

حفاظت و نگهبانی از اماکن و منازل ناحیه صنعتی ماهشهر .

2-  مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می‌باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر- شهرک بعثت می‌باشد .

3-  نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/250ریال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- ارائــه مــدارک مـستند (تـائید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه) در خصوص ارائه حداکثر دو قرارداد (حراستی) جمعاً حداقل به مبلغ 000/000/600/57 ریال یا یک قرارداد ( حراستی ) حداقل به مبلغ 000/000/400/38ریال که به اتمام رسیده باشد.

2-4- توانائی ارائه تضمین موضوع بند 3 فوق.

3-4- ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره کار وامور اجتماعی .

4-4- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح از جمله حراست وزارت نفت.

5-4- اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار مربوط به سال جاری .

ضمناً سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه صدرالاشاره در اسناد مناقصه مندرج است.

5-  مبلغ خرید اسناد مناقصه :

000/000/1 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.irملاحظه نمایند . 

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.