جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 011/94/1 )خرید آهن آلات جهت اجرای سایبان سکوی راه آهن ماهشهر.(

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۷ آبان ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 011/94/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

خرید آهن آلات جهت اجرای سایبان سکوی راه آهن ماهشهر.

2-  مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه 10 روز از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می‌باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر-سکوی راه آهن ماهشهر می‌باشد.

3-  نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/280 ریال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- انجام خرید بر طبق شرح کار پیوست از طریق مناقصه عمومی صورت گیرد.

2-4- محل تحویل آهن آلات سکوی راه آهن ماهشهر تعیین گردید.

مبلغ خرید اسناد مناقصه :

000/500 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت 7 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت اول این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.irملاحظه نمایند . 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 011/94/1 )خرید آهن آلات جهت اجرای سایبان سکوی راه آهن ماهشهر.(

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۷ آبان ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 011/94/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

1-  موضوع مناقصه :

خرید آهن آلات جهت اجرای سایبان سکوی راه آهن ماهشهر.

2-  مدت و محل اجرای کار :

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه 10 روز از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می‌باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر-سکوی راه آهن ماهشهر می‌باشد.

3-  نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/280 ریال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

4-  شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

1-4- انجام خرید بر طبق شرح کار پیوست از طریق مناقصه عمومی صورت گیرد.

2-4- محل تحویل آهن آلات سکوی راه آهن ماهشهر تعیین گردید.

مبلغ خرید اسناد مناقصه :

000/500 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت 7 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت اول این آگهی در روزنامه ، با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.irملاحظه نمایند . 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.