جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی به شماره 010/94/5(اجاره نخلستان پارک ارم)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

آگهی مزایده عمومی به شماره 010/94/5

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد نخلستان پارک ارم را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل اجاره: بندر ماهشهر-شهر چمران- پارک ارم
  • مدت زمان اجاره نخلستان سه سال شمسی می باشد و قیمت هر سال ثابت بوده اما مستاجر موظف است سالیانه 50 اصله نخل برحی سالم و اعلا کاشت نماید.
  • قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/13 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 000/600/15 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 7 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

آگهی مزایده عمومی به شماره 010/94/5(اجاره نخلستان پارک ارم)

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی به شماره 010/94/5

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد نخلستان پارک ارم را از طریق برگزاری مزایده عمومی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل اجاره: بندر ماهشهر-شهر چمران- پارک ارم
  • مدت زمان اجاره نخلستان سه سال شمسی می باشد و قیمت هر سال ثابت بوده اما مستاجر موظف است سالیانه 50 اصله نخل برحی سالم و اعلا کاشت نماید.
  • قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/13 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 000/600/15 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 7 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.