جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی به شماره 011/94/5) تاکسی سرویس فرودگاه ماهشهر (

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

آگهی مزایده عمومی به شماره 011/94/5

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد تاکسی سرویس فرودگاه ماهشهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی بمدت یکسال خورشیدی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل وقوع ملک: بندر ماهشهر-فرودگاه
  • قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/6 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 000/200/7 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

آگهی مزایده عمومی به شماره 011/94/5) تاکسی سرویس فرودگاه ماهشهر (

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی به شماره 011/94/5

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد تاکسی سرویس فرودگاه ماهشهر را از طریق برگزاری مزایده عمومی بمدت یکسال خورشیدی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل وقوع ملک: بندر ماهشهر-فرودگاه
  • قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/6 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 000/200/7 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.