جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره 012/94/6) دو باب سوله و محوطه جهت میدان میوه و تره بار(

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۱۸ فروردین ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

آگهی تجدید مزایده عمومی  به شماره 012/94/6

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد دو باب سوله و محوطه جهت میدان میوه و تره بار را از طریق برگزاری مزایده عمومی بمدت سه سال خورشیدی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل وقوع ملک: شهر چمران – جنب اداره حراست شرکت عملیات غیر صنعتی
  •  قیمت پایه اجاره ماهیانه 000ر000ر50 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 000ر000ر60 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره 012/94/6) دو باب سوله و محوطه جهت میدان میوه و تره بار(

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۱۸ فروردین ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی تجدید مزایده عمومی  به شماره 012/94/6

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد دو باب سوله و محوطه جهت میدان میوه و تره بار را از طریق برگزاری مزایده عمومی بمدت سه سال خورشیدی با عقد "اجاره" به اشخاص واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

  • محل وقوع ملک: شهر چمران – جنب اداره حراست شرکت عملیات غیر صنعتی
  •  قیمت پایه اجاره ماهیانه 000ر000ر50 ریال می باشد.
  • میزان تضمین شرکت در مزایده 000ر000ر60 ریال می باشد.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل با در دست داشتن مدارک هویتی جهت اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.