جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش خط لوله 18 اینچ مستعمل و خارج از رده آب خام حد فاصل پارک ارم تا ناحیه صنعتی

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۲۷ تیر ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

آگهی مزایده عمومی  به شماره  01/95/5شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده خط لوله 18 اینچ مستعمل و خارج از رده آب خام حد فاصل پارک ارم تا ناحیه صنعتی خود را بفروش رساند.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.ردیف

شرح

ضخامت

طول به متر

وزن به کیلوگرم

تضمین شرکت در مزایده

1

خط لوله 18 اینچ آهنی

10

19/000

1/995/000

1/890/000/000ریال

2

خط لوله 16 اینچ کربن استیل

8-10

540

46/150

3

استند آهنی به تعداد 1200 عدد شامل 2 ستون لوله ای به طول یک متر و حمال لوله ای بطول 5/0 متر

8-10

3/000

150/000
مزایده فروش خط لوله 18 اینچ مستعمل و خارج از رده آب خام حد فاصل پارک ارم تا ناحیه صنعتی

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰

۲۷ تیر ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی  به شماره  01/95/5شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده خط لوله 18 اینچ مستعمل و خارج از رده آب خام حد فاصل پارک ارم تا ناحیه صنعتی خود را بفروش رساند.

علاقمندان می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید اقلام مورد مزایده به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمایند.ردیف

شرح

ضخامت

طول به متر

وزن به کیلوگرم

تضمین شرکت در مزایده

1

خط لوله 18 اینچ آهنی

10

19/000

1/995/000

1/890/000/000ریال

2

خط لوله 16 اینچ کربن استیل

8-10

540

46/150

3

استند آهنی به تعداد 1200 عدد شامل 2 ستون لوله ای به طول یک متر و حمال لوله ای بطول 5/0 متر

8-10

3/000

150/000
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.