جزییات مناقصه و مزایده

تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس جهت ارائه خدمات مورد نیاز شرکت عملیات غیر صنعتی

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۷ تیر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس جهت ارائه خدمات مورد نیاز شرکت عملیات غیر صنعتی.

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه سال از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- بندر ماهشهر می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 440/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 1-4- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه و ... ) در خصوص اتمام حداکثر دو قرارداد (حمل و نقل) جمعا" حداقل به مبلغ 46/600/000/000ریال یا چند قرارداد (حمل و نقل)که حداقل 6 ماه همزمان باشند حداقل به مبلغ 46/600/000/000 ریال یا یک قرارداد (حمل و نقل) حداقل به مبلغ 31/000/000/000 ریال که به اتمام رسیده باشد.
 • 2-4- تاییدیه صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری.
 • 3-4- اخذ گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.
 • 4-4- اخذ تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی اعتباری معتبر به مبلغ 70/000/000/000 ریال.
 • 5-4- اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مناقصه که شرایط مندرج در بند(1-4)را دارا نمی باشند، به جای بندهای 1-4،2-4،3-4 و 4-4 بایستی توانایی مالی مدیریتی جهت انجام کار را داشته باشند(ارائه تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی اعتباری معتبر به مبلغ 100/000/000/000 ریال) و اشخاص حقیقی شرکت کننده باید دارای کد اقتصادی باشند.
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه :
 • 1/000/000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل       می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه  با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس جهت ارائه خدمات مورد نیاز شرکت عملیات غیر صنعتی

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰

۷ تیر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 • موضوع مناقصه :

تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس جهت ارائه خدمات مورد نیاز شرکت عملیات غیر صنعتی.

 • مدت و محل اجرای کار :
 • مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه سال از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- بندر ماهشهر می باشد.
 • نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
 • میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 440/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .
 • شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
 • 1-4- ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه و ... ) در خصوص اتمام حداکثر دو قرارداد (حمل و نقل) جمعا" حداقل به مبلغ 46/600/000/000ریال یا چند قرارداد (حمل و نقل)که حداقل 6 ماه همزمان باشند حداقل به مبلغ 46/600/000/000 ریال یا یک قرارداد (حمل و نقل) حداقل به مبلغ 31/000/000/000 ریال که به اتمام رسیده باشد.
 • 2-4- تاییدیه صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری.
 • 3-4- اخذ گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی.
 • 4-4- اخذ تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی اعتباری معتبر به مبلغ 70/000/000/000 ریال.
 • 5-4- اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مناقصه که شرایط مندرج در بند(1-4)را دارا نمی باشند، به جای بندهای 1-4،2-4،3-4 و 4-4 بایستی توانایی مالی مدیریتی جهت انجام کار را داشته باشند(ارائه تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی اعتباری معتبر به مبلغ 100/000/000/000 ریال) و اشخاص حقیقی شرکت کننده باید دارای کد اقتصادی باشند.
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه :
 • 1/000/000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .
 • لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل       می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل )  از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه  با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و  آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی – دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir   ملاحظه نمایند .       

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.