بازدید شعری مقدم
جشنواره پرواز بادبادکها
نمایشگاه کتاب در شهرک بعثت
جشنواره اقوام
جشنواره اقوام
پیاده روی شهرک بعثت
پیاده روی مدیران
بازدید مدیرعامل از مهد
سیرک بین المللی آفتاب