جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و اجرای نمای GFRC (مسلح) مجموعه ورزشی بعثت

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

شماره : 04/99/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 

 1. موضوع مناقصه :

  تهیه و اجرای نمای GFRC (مسلح) مجموعه ورزشی بعثت .

   

 2. مدت و محل اجرای کار :

  مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه ماه خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر ناحیه صنعتی می باشد .

   

 3. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

  میزان سپرده شرکت در مناقصه 350.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

 1. شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

  1-4- ارائــه مــدارک مـستند انجام حداقل دو پروژه مشابه .

       2-4- تولید کننده پنل GFRC باشد .

      3-4- گارانتی مصالح (پنل GFRC )تولید شده به مدت 5 سال از تاریخ اتمام پروژه .

      4-4- تضمین معتبر(طبق ماده 31 آیین نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های تابعه) جهت انجام تعهد گارانتی تا 2 سال پس از پایان مدت قرارداد .

 

 1. مبلغ خرید اسناد مناقصه :

  1.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

  لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .       

تهیه و اجرای نمای GFRC (مسلح) مجموعه ورزشی بعثت

مناقصه

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

شماره : 04/99/1

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص ) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690  در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید .

 

 1. موضوع مناقصه :

  تهیه و اجرای نمای GFRC (مسلح) مجموعه ورزشی بعثت .

   

 2. مدت و محل اجرای کار :

  مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه ماه خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع بـکار مجری می باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر ناحیه صنعتی می باشد .

   

 3. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

  میزان سپرده شرکت در مناقصه 350.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد .

 

 1. شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :

  1-4- ارائــه مــدارک مـستند انجام حداقل دو پروژه مشابه .

       2-4- تولید کننده پنل GFRC باشد .

      3-4- گارانتی مصالح (پنل GFRC )تولید شده به مدت 5 سال از تاریخ اتمام پروژه .

      4-4- تضمین معتبر(طبق ماده 31 آیین نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های تابعه) جهت انجام تعهد گارانتی تا 2 سال پس از پایان مدت قرارداد .

 

 1. مبلغ خرید اسناد مناقصه :

  1.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر .

  لذا از متقاضیانی که امکانات ، توانائی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 5 روز ( به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل ) از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی  به امور پیمانهای  این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 52342210-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.posc.ir  ملاحظه نمایند .