جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی به شماره 004/93/5

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی / شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

0 تومان

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

آگهی مزایده عمومی  به شماره  004/93/5

 

 شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد کلیه امکانات درآمدزا واقع درپارک ارم را از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال خورشیدی بصورت "اجاره" به اشخاص واجد شرایط اجاره دهد. قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/350ریال می‌باشد.

علاقمندان می‌توانند ظرف مدت 7 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد مزایده مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمائید.

 

آگهی مزایده عمومی به شماره 004/93/5

مزایده

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

جاری

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده عمومی  به شماره  004/93/5

 

 شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در نظر دارد کلیه امکانات درآمدزا واقع درپارک ارم را از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال خورشیدی بصورت "اجاره" به اشخاص واجد شرایط اجاره دهد. قیمت پایه اجاره ماهیانه 000/000/350ریال می‌باشد.

علاقمندان می‌توانند ظرف مدت 7 روز از زمان درج این آگهی در روزهای اداری بجز ایام تعطیل برای اخذ اوراق مزایده و هماهنگی جهت بازدید از محل مورد مزایده مورد نظر به امور پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر ناحیه صنعتی ساختمان مرکزی- مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 42210-061523 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی WWW.POSC.IR ملاحظه نمائید.

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.